Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vedtekter for Farsund Filatelist Forening

Sist endret: 01.01.1999

§1 FORENINGEN

Foreningen navn er Farsund Filatelist Forening, forkortet F.F.F. Denne ble stiftet 3. oktober 1967 og er tilsluttet Norsk Filatelistforbund.

 

§2 FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta filatelistiske interesser bl.a. ved:
a: Forøkelse av medlemmenes samlinger ved bytte og kjøp.
b: Bekjempelse av falsifikater og andre lite ønskverdige frimerker etc.
c: Være frimerkesamlernes (filatelistenes) samlingspunkt.
d: Være filatelistfremmende i distriktet.
e: Bistå avdøde medlemmenes etterlatte ved salg av samlinger når dette blir ønsket.

 

Dette ønskes oppnådd blandt annet ved:
1. Foreningsmøter hvori behandles saker som er av interesse for medlemmene.
2. Ordne kjøpe og bytteforbindelser.
3. Foredrag.
4. Abonnement på filatelistiske tidsskrifter og nyhets meldinger fra inn- og utland etter behov.
5. Opprette og vedlikeholde et filatelistisk bibliotek.
6. Bidra til utgivelse av filatelistisk litteratur.
7. Arrangere utstillinger til filateliens fremme.

 

§3 MEDLEMSKAP

  1. Enhver som har fylt 16 år kan taes opp i foreningen som hovedmedlem.  Protester mot opptakelse skal forelegges styret. Eventuelle protester skal være skriftlig.  Avslag kan eventuelt ankes inn for årsmøtet.

  2. Medlemmene forplikter seg ved opptagelsen i foreningen til å følge dens statutter og regler.  Handler noen mot disse eller virker han til skade for foreningen eller de interesser den skal ivareta, kan styret ekskludere vedkommende. Medlemmet skal på forhånd ha anledning til å uttale seg, og har rett til å innanke saken for ordinær generalforsamling, som tar endelig avgjørelse.

  3. Med formannens tillatelse har gjester adgang til foreningens møter og tilstelninger.

  4. Som støttemedlem kan alle som er hovedmedlem i en annen forbundsklubb taes opp.  Støttemedlemmer er ikke valgbare og de har ikke stemmerett.  Støttemedlemmer mottar kun Varianten.  (Husstandsmedlemmer, dvs. hvor en i husstanden er hovedmedlem blir å betrakte som støttemedlem).

  5. Når en unntar støttemedlemmer er alle abonenter på NFT.

  6. Foreningens styre utnevner i god tid før det aktuelle arrangement en arbeidsgruppe.  Denne gruppens oppgave vil være å ordne med lokale, arrangere utstillingsmaterialer og lignende, samt sørge for forsvarlig avvikling av det hele.

  7. Foreningens medlemmer kan søke styret om støtte til filatelistiske prosjekter av allmenn interesse

 

§4 KONTINGENT

Års kontingent fastsettes av generalforsamlingen.  Medlemmer som tas opp etter 31. juli betaler halv kontingent for det forløpende år.

Kontingenten skal betales forskuddsvis innen 1. januar og medlemmer som unnlater å betale i rett tid blir ikke ført opp i abonnementslisten for tidsskriftet.  Unnlater noen å betale etter påkrav, kan styret eksludere vedkommende, dog uten at foreningens krav på kontingent faller bort.  Vedkommende kan ikke gjennopptas som medlem før han har oppfylt sone forpliktelser.

 

§5 MØTER

Møtene holdes hver 14. dag unntatt i sommermånedene.  Da arrangeres sammenkomster etter styrets bestemmelse. Medlemsmøter med 10 fremmøtte medlemmer hvorav 2 styremedlemmer er beslutningsdyktig.  Vedtak fattes med vanlig flertall.

 

§6 REGNSKAP OG REVISJON

Regnskapsåret er kalenderåret.  Styret påser at det føres nøyaktige regnskaper og at årsoppgjøret foretas i samsvar med regler for ordentlig regnskapsførsel.  Kasserer skal levere det avsluttede årsoppgjøret til revisor innen 1. februar og revisjonen skal være avsluttet innen 5. februar.

 

§7 GENERALFORSAMLINGEN

Alminnelig generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar. I denne behandles:

a.  Mulige forslag til forandringer av foreningens lover.
b.  Styrets beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år.
c.  Revidert regnskap for det forløpne år.
d.  Budsjett for det nye år.
e.  Valg av formann, som velges for ett år, øvrige medlemmer for to år av gangen, to personer velges hvert år.  Varamenn
     dog årlig.
f.  Valg av representanter til å representere på allerede fastsatte representasjonsplikter (forbundsmøter og lignende).
g.  Eventuelt valg av revisor og varamenn.
h.  Eventuelt valg av tillitsmann til biblioteket.
i.  Andre saker styret måtte beslutte fremsatt.

Det refereres:
j.  Rapport fra leder for byttevirksomheten.
k.  Felles rapport og separat regnskap for junioravdelingene.

Styret innkaller til alminnelig generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent.

Forslag til forandring av lovene fremsettes av styret.  Lovforslag fra medlemmene må være innsendt skriftlig minst 4 – fire – uker før generalforsamlingens avholdelse.
For at et forslag til forandring av lovene skal være gyldig kreves dog:
a: At minst 20% av medlemmene, hvorav 3 styremedlemmer er tilstede.
b: At minst 2/3 av de møtende stemmer for forslaget.

Ekstraordinær generalforsamling skjer også med 14 dagers skriftlig varsel, og må angi de saker som foreligger til behandling.   På skriftlig forlangende av minst 20% av medlemmene skal ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret.  Det må også angis hvilke saker som foreligger til behandling.

Generalforsamlingen treffer sine beslutninger når intet annet er nevnt, med simpelt flertall, dog forlanges det at 2 styremedlemmer er tilstede.

For det tilfellet at en alminnelig eller ekstraordinær generalforsamling ikke er beslutningsdyktig, sammenkalles med en ukes varsel ny generalforsamling som da er beslutningsdyktig uansett antall av møtende medlemmer.

Generalforsamlingen oppnevner tre medlemmer til å undertegne generalforsamlingens protokoll.

 

§8 STYRET OG TILLITSMENN

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer: Formann, nestformann, sekretær og to styremedlemmer.  I år med partall velges nestformann og et styremedlem, mens sekretær og ett styremedlem velges i år som ender på oddetall.  Kasserer kan innkalles på styremøte.

Formann leder styret – og medlemsmøter, og representerer foreningen i alle tilfeller når særskilt ikke er oppnevnt (se §7). I formannens fravær fungerer nestformann.

Formannen innkaller til styremøter etter behov.  Styremøter er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede og enige. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  Protokollen skal etter hvert styremøte undertegnes av alle tilstedeværende.

Styret pålegges til enhver tid å ha ajourførte statutter, og forandringene i statuttene sendes samtlige medlemmer.  Nye medlemmer får ajourførte statutter ved opptak som medlemmer i foreningen.

Alle tillitsmenn kan nekte gjenvalg for en periode.  Til valg av tilltsmenn kreves simpelt flertall, i motsatt fall foretas omvalg.
Styret ansetter leder for byttevirksomheten.  Tilsynsmenn for juniorgruppene og kasserer utpekes av styret.

 

§9 VALGKOMITE

Valgkomitéen består av to medlemmer.  Disse må ikke være i styret.  Valgkomitéen velges av generalforsamlingen for et år av gangen.  Innen en måned før den ordinære generalforsamlingen skal valgkomitéen sende skriftlig forslag til styret.  Det skal på forhånd være konferanse med de foreslåtte kandidatene.

 

§10 JUNIORAVDELINGEN

Foreningen har en junioravdeling, hvor juniorer som har begynt i 4. klasse i grunnskolen kan opptas.  Juniorer over 15 år kan med foreldrenes samtykke, delta på seniormøtene.

 

§11 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen er ikke gyldig før den er vedtatt på 2 hinannen følgende ordinære generalforsamlinger.  Det forutsettes at det gåes fram som bestemt ved statuttforandring i §7.
Generalforsamlingen treffer beslutning om foreningens aktiva.

 

§12 FORSKJELLIG

Om foreningens indre anliggende kan styret pålegge taushetsplikt.  Intet medlem må delta i avgjørelser som vedkommende har personlig interesse i.

Etthvert medlem som er uttatt til å representere foreningen skal rette seg etter instruks og pålegg fra styret.

Kommentar: Vedtektene ble omskrevet til årsmøtet 24.02.99.

Sist oppdatert 10.04.2017 kl. 23:57

Del denne siden med andre!

Logg inn